Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių ir paslaugų pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės", patvirtinus pirkėjui, įgyja teisinio dokumento statusą, kuris nustato prekių ar paslaugų pirkėjo ir prekių ar paslaugų teikėjo (internetinės parduotuvės femila.eu) teises ir pareigas, prekių įsigyjimo ir atsiskaitymo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pranešdamas visiems jau registruotiems Pirkėjams.


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes jas apmoka pasirinktu būdu.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes femila.eu elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti įsigytų prekių - grąžinti jas ( žr. 4 punktą)

3.3. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

3.4. Pristatymo mokestis į Kuršių Neriją - 20€.

3.5. Minimali užsakymo suma išperkamuoju būdu - 15€, mažesnių sumų užsakymai bus atšaukiami. Paslauga papildomai kainuoja 1,5€, ši suma yra pridedama prie pristatymo kainos.


4. Prekių grąžinimas

4.1. Įsigytų daiktų grąžinimas galimas vadovaujantis 2001 m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

4.2 Pristačius nekokybiškas ar brokuotas prekes Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę [er 14 dienų ir ją pakeista ta pačia kokybiška preke arba pasiūlyti analogišką prekę.

4.3. Pirkėjas, gavęs nekokybišką ar brokuota prekę, privalo kreiptis femila.eu nurodytais kontaktais.

4.4. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokos buvo gauta.

4.5. Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

4.6. Už grąžintas prekes Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus atgal į mokėtojo sąskaitą per 14 dienų nuo grąžintos prekės gavimo datos.

4.7. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, pakeisti ją analogiška preke.

4.8. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 4.7 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:
Parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą: 33.03 - 33.07)


5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

5.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.


6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos pasirinkta valiuta.

6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

6.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu. Mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

6.2.2. Opay.lt pagalba, mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į "opay.lt" atsiskaitomąją sąskaitą.


7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo adresą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių pristatymo mokestį.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui Prekę pristatyti ne vėliau, kaip per 7 dienų nuo prekių apmokėjimo gavimo dienos.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.6. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja 20€. Nemokamas pristatymas nėra taikomas.

7.7. Minimali užsakymo suma išperkamuoju būdu - 15€. Mažesnių sumų užsakymai bus atšaukiami.  Paslauga papildomai kainuoja 1,5€, ši suma yra pridedama prie pristatymo kainos.


8. Pirkėjo duomenų saugumas

8.1. Femila.eugarantuoja, kad:

•    elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą;
•    asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti;
•    asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo, išskyrus tam tikrais atvejais, įstatymo numatyta tvarka;


9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiūjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perdutais duoeminimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.

9.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

9.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

10.2 Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.